Regulamin

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANI KAJAKÓW


Stowarzyszenia Bydgoskie Kajaki

 

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się zgodnie z cennikiem Wypożyczalni Stowarzyszenia.
 2. Wypożyczalnia pobiera zadatek w wysokości 30% za rezerwowaną usługę (wypożyczenie i transportu kajaków) płatną co najmniej na 7 dni przed datą realizacji usługi. W wypadku nie wpłynięcia zadatku na konto wypożyczalni zarezerwowana usługa może być nie realizowana przez Wypożyczalnię. Pozostałą część należności Wypożyczający wpłaca na miejscu w dniu dostawy kajaków w umówione miejsce.
 3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 4. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
 5. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 10. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 15. Wypożyczający korzysta z wypożyczonego sprzętu na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie.
 16. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
 17. Osoby naruszające Regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 18. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 19. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca Wypożyczalni jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
  Za zgubienie/kradzież czy zniszczenie sprzętu Wypożyczający zapłaci Wypożyczalni w przypadku:
  • kajaka – 2000 zł;
  • wiosła lub kapoku – 100 zł.
   W przypadku przedziurawienia kajaku lub powstania w nim innej małej usterki Wypożyczający zapłaci Wypożyczalni - 200 zł.
 20. Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się:
  • nie zachowywać w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;
  • nie spożywać alkoholu i innych środków psychoaktywnych w czasie używania kajaka;
  • nie wykorzystywać sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  • nie zaśmiecać akwenów oraz miejsc postoju;
  • nie użyczać wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.
 21. Wypożyczający zobowiązany jest do:
 • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania sportu i turystyki, na szlakach wodnych, w parkach krajobrazowych, rezerwatach itp.;
 • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;
 • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania;
 • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany.

 

    Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

Dokumenty

 

Wykonanie www.bkr.pl